Prepravné podmienky

Autodopravou je mienená preprava tovaru, materiálu, účtovných dokladov atď. (Ďalej len tovar) od objednávateľa k jeho cieľovým zákazníkom a ďalej službami dohodnutými podľa aktuálnej potreby objednávateľa (napr. Naloženie, vyloženie a odovzdanie tovaru v mieste vopred určenom, prípadný výber hotovosťou od cieľových zákazníkov, odovzdanie hotovosťou objednávateľovi, potvrdzovanie faktúr cieľovými zákazníkmi a ich následné odovzdanie objednávateľovi / súhlas so spracovaním osobných údajov a dát, odovzdávaných touto cestou dopravcovia, v týchto dokladoch uvedených si vždy zabezpečuje s príslušnými cieľovými zákazníkmi objednávateľ), atď. Dopravca neručí za straty spôsobené objednávateľovi včasným nedodaním tovaru vo výnimočných prípadoch (napr. z dôvodu spôsobeného na strane cieľového zákazníka, napr. cieľový zákazník odmietne prevziať nepoškodený tovar, alebo odmietne dopravcovi odovzdať pre objednávateľa požadovanú hotovosť za doručené tovar), v prípadoch zlej dopravnej situácie na trase, v extrémnych prípadoch zapríčinených vplyvom počasia-snehová kalamita, atď. Situáciu vždy rieši dopravca bezodkladne s objednávateľom.

Autodopravcov sa predovšetkým zaväzuje

    •informovať bezodkladne po objednaní autodopravy objednávateľa o rýchlosti pristavenie vozidla a ďalšie realizácie prepravy
    •byť včas na mieste nakládky
    •spolupracovať pri nakládke materiálu
    •skontrolovať si či je tovar nepoškodený
    •rešpektovať objednávateľom určené poradie zákazníkov / v prípade hromadných zásielok /
    •zaistiť naložené tovaru proti poškodeniu
    •odovzdať tovar na cieľovej adresy nepoškodené
    •byť po celú dobu realizácie zákazky v telefónnom kontakte s objednávateľom autodopravy aj cieľovým zákazníkom
    •realizovať každú zákazku v čo najkratšom možnom termíne / hodinová sadzba /, poprípade voľbou čo najkratšej možnej trasy / kilometrová sadzba / každé vozidlo a vodič sú vybavení satelitnou GPS navigáciou

Zákazník sa predovšetkým zaväzuje

    •odovzdať dopravcovi tovar nepoškodený, popr. v primeraných obaloch, riadne označené (ak je vopred dohovorené)
    •odovzdať dopravcovi kompletné doklady a v prípade potreby kontakty na cieľové zákazníkov, napr. telefón
    •spolupracovať pri nakládke, popr. vykládke vráteného tovaru (ak je vopred dohovorené)
    •byť dopravcovi telefonicky k dispozícii v čase vykonávania služby, pre prípad nutnosti operatívneho riešenia problému pri doprave, atď.
    •prevziať a skontrolovať potvrdenej doklady, popr. vrátený tovar alebo vybranú hotovosť